Algemene voorwaarden

Wanneer u een lease of huurovereenkomst aangaat met A.H. Autogroep betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van A.H. Autogroep.

Bedrijfsinformatie

A.H. Autogroep
Archimedesbaan 28
3439 ME Nieuwegein
Nederland

Telefoon: (+31) 30 22 707 44
E-mail: info@ahautogroep.nl
Internet: www.ahautogroep.nl

KvK-nummer: 75 02 24 19
BTW-nummer: NL 8601 11 068 B01
IBAN-nummer: NL21 RABO 0343 3775 43

Privacy

Uw gegevens worden met zorg behandeld door A.H. Autogroep en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Copyright

Het is niet toegestaan content op de website of brochures van A.H. Autogroep over te nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.H. Autogroep.

Algemene voorwaarden

Begripsomschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die gelden voor het gebruik van het Voertuig.
 • Voertuig: voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst inclusief toebehoren.
 • U: u als contractspartij van A.H. Autogroep
 • A.H. Autogroep / wij / ons: A.H. Autogroep
 • Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
 • Tarief: het bedrag dat u per maand betaalt voor het voertuig en onze diensten.
 • Looptijd: de periode tussen het in gebruik nemen van het voertuig en het inleveren.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Door ondertekening van de lease of huurovereenkomst gaat u ermee akkoord dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle af te sluiten leaseovereenkomsten en huurovereenkomsten. Uw eigen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. In geval van strijdigheid in de verschillende documenten geldt de volgende rangorde: (i) Leaseovereenkomst of Huurovereenkomst (ii) Algemene Leasevoorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Wij brengen een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar uw keuze.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de lease of huurtermijn, het tarief en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
 3. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

Artikel 3 – Bepaling van het tarief, overige kosten en de duur van de overeenkomst.

 1. De leaseovereenkomst of huurovereenkomst komt tot stand na wederzijds akkoord van het aanbod.
 2. De looptijd van de lease of huurovereenkomst (en de verplichting tot betaling) start vanaf de dag dat u het voertuig ontvangt.
 3. Bij ontvangst van het voertuig tekent u of de bestuurder een condition report. Hierin wordt de status van het voertuig gedocumenteerd en bevestigt u dat u het voertuig in deze staat en volgens de specificaties in de lease of huurovereenkomst heeft ontvangen.
 4. Het tarief voor het voertuig wordt bepaald aan de hand van de gewenste looptijd, het jaarkilometrage en de overeengekomen dienstverlening.
 5. Het tarief bestaat uit de volgende vaste onderdelen: afschrijving, rente over de voorgefinancierde bedragen, reparatie, onderhoud en banden, schadebehandeling, verzekering en cascodekking van het voertuig, motorrijtuigenbelasting, APK en inspecties.
 6. Alle bedragen genoemd in onze Overeenkomsten zijn exclusief BTW.
 7. De lease of huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode en tarief zoals op de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.
 8. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld bij ons. Het na het defect aan de kilometerteller verreden kilometers wordt zo nodig berekend aan de hand van de ANWB route planner via route.anwb.nl.

Artikel 4 – Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Onderhoudskosten vallen binnen de lease of huurovereenkomst

 1. De kosten van regulier onderhoud en reparatie aan het voertuig en het vervangen van banden komen voor onze rekening.
 2. Voorwaarde hiervoor is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met onze toestemming en bij een door ons aangewezen garagebedrijf.
 3. U zorgt ervoor dat het voertuig tijdig aangeboden wordt voor onderhoud, volgens de voorschriften van de fabrikant en van ons. U mag zelf geen werkzaamheden aan het voertuig (laten) uitvoeren.
 4. De kosten van werkzaamheden als gevolg van niet-normale slijtage, nalatigheid of onjuist gebruik van het voertuig komen voor uw eigen rekening. Ons oordeel is hierin doorslaggevend.
 5. Extra onderdelen worden na montage ervan aan of in het voertuig eigendom van A.H. Autogroep.
 6. De kosten voor reparatie en onderhoud van zaken die niet bij het voertuig horen komen voor uw eigen rekening.
 7. Mocht u kosten maken in het buitenland met onze toestemming, kunt u de factuur bij ons indienen als deze op naam van A.H. Autogroep is gesteld.
 8. Gedurende de periode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tolgelden, eurovignetten en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor uw rekening, alsmede nagekomen kosten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verkeersboetes vermeerderd met administratiekosten van €10,- .

Artikel 5 – Einde overeenkomst.

 1. U bent verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip zoals deze staan vermeld in de lease of huurovereenkomst terug te bezorgen aan het in de lease of huurovereenkomst vermelde adres, tenzij voordien verlenging van de huurperiode is overeengekomen.
 2. Het voertuig mag slechts met toestemming van ons worden teruggebracht anders dan het afgesproken tijdstip en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen lease of huurperiode zijn vrijblijvend.

Artikel 6 – Overschrijding van de lease of huurperiode.

 1. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde lease of huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, zijn wij gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in ons bezit is.

Artikel 7 – Betaling

 1. A.H. Autogroep is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de lease of huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van u te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 2. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de lease of huurtermijn te geschieden. Indien u niet op tijd betaalt, bent u zonder dat in gebreke stelling is verreist van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim bent u over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 3. Indien u ook na sommatie in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te betalen, bent u daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan, alle kosten die wij in en buiten rechte maken voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in uw voordeel van worden afgeweken.

Artikel 8 – Gebruik van het voertuig

 1. U dient op zorgvuldige wijze om te gaan met het voertuig en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Vanaf het moment dat u het voertuig ontvangt bent u verantwoordelijk voor het voertuig en het gebruik ervan.
 3. U bent verplicht tot het ongedaan maken van door u of namens u aangebrachte veranderingen en toevoegingen; u kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 4. U bent gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.
 5. U dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is in alle landen die hij aandoet.
 6. Het voertuig wordt niet uw eigendom. U mag het voertuig niet verkopen, verpanden of op een andere manier bezwaren of aan derden verhuren.
 7. Indien het voertuig uit uw macht raakt, dient u ons daarvan terstond in kennis te stellen.
 8. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 9. Gedurende de tijd dat u over het voertuig beschikt, zijn de kosten aan het gebruik van het voertuig bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, motorbrandstof, stalling, wassen en vloeistoffen bijvullen, voor uw rekening.
 10. U dient het voertuig volgetankt te retourneren en de kwitantie van de laatste tankbeurt aan ons te tonen.
 11. U dient hulpmiddelen zoals sneeuwkettingen en remslangen op de juiste manier aan te brengen. De eventuele schade is voor uw rekening.
 12. U dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. De eventuele schade door het gebruik van ongeschikte brandstof is voor uw rekening.
 13. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 9 – Schade en aansprakelijkheid

 1. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 2. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, bent u verplicht:
  • Ons hiervan binnen 48 uur telefonisch in kennis te stellen;
  • Onze instructies op te volgen;
  • In geval van een verkeersongeval: de politie ter plaatse te waarschuwen;
  • Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan ons of aan onze verzekeraar of aan ingeschakelde derden te verstrekken;
  • In geval van een schadegebeurtenis dient er altijd een schade- of aanrijdingsformulier volledig te worden ingevuld en aan ons te worden overhandigd. Bij het niet melden en of het niet indienen van een volledig ingevuld schade- of aanrijdingsformulier zullen de totale reparatiekosten van de schade worden doorbelast;
  • Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  • Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risicvan beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • Ons en door ons aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of te verweren tegen aanspraken van derden.
  • Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de autosleutels binnen de afgesproken lease of huurperiode ingeleverd worden. Bij het niet inleveren bent u aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.
 3. U bent in geval van schade per schadegeval aansprakelijk tot het op het lease of huurcontract vermelde eigen risico. Het standaard eigen risico voor onze voertuigen bedraagt €500,- per schadegeval. Een (deel van het) eigen risico zal in rekening worden gebracht voor iedere niet-verhaalbare schade.
 4. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, bent u volledig aansprakelijk voor de schade, tenzij u bewijst dat dit handelen of nalaten u niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 5. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor onze rekening, tenzij het vierde lid van dit artikel van toepassing is.
 6. Voor schade die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor wij, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het vierde lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 7. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt verondersteld dat u het voertuig in onbeschadigde toestand heeft ontvangen.
 8. U bent aansprakelijk voor alle schade, inclusief ruit- en bandenschade, die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de lease of huurperiode of anderszins verband houdende met de lease of huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
 9. U bent verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning, wielwissel ten gevolge van een lekke band en opladen lege accu.
 10. U bent aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet uw instemming hadden.
 11. Indien er een eigen risico in de lease of huurovereenkomst is overeengekomen, is uw aansprakelijkheid voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
  • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8;
  • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan u of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risicgeschiedt;
  • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of uw grove schuld;
  • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien wij daarin hebben toegestemd;
  • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij ons zijn ingeleverd;
  • de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.
 12. Indien krachtens een door ons al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan ons of aan een derde, laat dat uw aansprakelijkheid onverlet.
 13. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van A.H. Autogroep.
 14. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel.

Artikel 10 – Gebreken aan het voertuig

 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 2. A.H. Autogroep is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien wij deze gebreken bij het aangaan van de lease of huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van ons zijn te vergen.
 3. In geval van gebreken heeft u slechts recht op vermindering van de huurprijs als wij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen en als het gebrek de vermindering van de lease of huurprijs rechtvaardigt.
 4. A.H. Autogroep is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien wij bij het aangaan van de lease of huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
 5. Bij ontbinding, of gedeeltelijke ontbinding, van de lease of huurovereenkomst wegens het niet of niet tijdig kunnen leveren van het voertuig, ontstaan door een defect aan het voertuig, door overmacht of omstandigheden die ons niet valt toe te rekenen waardoor het voertuig niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, restitueren wij de betaalde huur in zijn geheel respectievelijk gedeeltelijk aan u.

Artikel 11 – Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor uw rekening zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruik van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de lease of huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan ons worden opgelegd, dient u ons op ons eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij u aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van €100,-. Indien A.H. Autogroep in verband met enige gedraging of nalaten van u, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, dient u de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, vermeerderd met administratiekosten van €10,-.

Artikel 12 – Beslag op het voertuig

In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft u gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de lease of huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de lease of huurprijs inclusief opslagen, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van ons is. U dient A.H. Autogroep schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten indien de oorzaak van de inbeslagneming van het voertuig bij u ligt.

Artikel 13 – Ontbinding van de overeenkomst

A.H. Autogroep is gerechtigd de lease of huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat u tijdens de lease of huurperiode een of meer van de verplichtingen van de lease of huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien u overlijdt, u onder curatele wordt gesteld, u surseance van betaling aanvraagt, u in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van u de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, uw woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien u tijdens de lease of huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware ons hiervan op de hoogte geweest, wij de huurovereenkomst niet waren aangegaan. U zal alle medewerking aan A.H. Autogroep verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. A.H. Autogroep is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de lease of huurovereenkomst.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt ten allen tijden beheerst door Nederlands recht.